#13 Stoppe klimaendringene

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden.

I vårt nærmiljø kan vi oppleve at skisesongen blir kortere, og at vi får tøffere værforhold langs kysten, med springflo og havnivåstigning som truer den fine skjærgården vår. Vi kan oftere oppleve kraftig nedbør og flom. Lenger unna må folk allerede flykte fra hjemmet sitt på grunn av økende ekstremvær, og at nærmiljøet deres blir ødelagt av industri og vareproduksjon.

Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C siden den før-industriell tid, i tillegg fortsetter havnivået å stige. FNs klimapanel har i den første del av den sjette hovedrapporten (IPCC, 2021) konkludert med at vi kan komme til å oppleve år med 1,5-graders oppvarming allerede på 2030-tallet, og at ekstremvær vil bli både hyppigere og sterkere. Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader krever raske og omfattende utslippskutt.

Det viktigste som må til for å stanse klimaendringene er å kutte ned på mengden klimagassutslipp som slippes ut i atmosfæren, fordi disse forsterker oppvarmingen av jorda.

I Kristiansand var det i 2020 samla direkte utslipp på omtrent 389 tusen tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap for 2020. Dette gjelder utslippene som skjer innenfor kommunegrensene.

  • Veitrafikk er den største utslippssektoren i Kristiansand. I forhold til de fleste andre kommuner utmerker Kristiansand seg særlig gjennom høye utslipp fra:
  • Industri på grunn av tre store industrivirksomheter med prosessrelaterte utslipp: REC Solar, Elkem Carbon og Glencore Nikkelverk.
  • Energiforsyning på grunn av utslipp fra Returkrafts anlegg.
  • Annen mobil forbrenning fra dieseldrevne motorredskaper (domineres av bygg/anleggsmaskiner og traktorer, veimaskiner, gaffeltrucker m.m.)
  • Sjøfart, spesielt på grunn av hyppige anløp for fergene mellom Kristiansand og Hirtshals.

I kommuneplanens samfunnsdel 2020–2030, Sterkere sammen - Kristiansand mot 2030, har Kristiansand kommune vedtatt at Kristiansand skal være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015. I rapporten Kortreist Kvalitet blir det forklart at lavutslippsamfunnet innebærer at klimagassutslipp blir redusert til et nivå tilsvarende 1–2 tonn per innbygger i 2050, altså en reduksjon av utslippene på 80–90 prosent.

I tillegg til de direkte utslippene, som nevnt over, er vi i Kristiansand ansvarlig for en enda større mengde indirekte utslipp. Disse er vanskeligere å måle, men sannsynligvis veldig mye større enn de direkte utslippene. Dette gjelder utslipp som vi har ansvar for gjennom kjøp av varer og tjenester, men som skjer utenfor vår kommunegrense. Forbruket vårt ligger bak de indirekte utslippene. Tenk deg at bilen slipper ut klimagass direkte innenfor kommunen, men produksjonen og transporten av bilen før du fikk den, er de indirekte utslippene. 

Noe av det som gjøres i Kristiansand

Hva kan du gjøre?

  • Forsøk å reise utslippsfritt når du kan, bruk beina eller kjør kollektivt. 
  • Vær en bevisst forbruker. Kjøp kortreist så ofte du kan, og forsøk å redusere forbruket når du kan.
  • Spis mindre kjøtt og reduser matsvinnet ditt. 
  • Les deg opp og snakk med menneskene rundt deg om klimaet. Sjekk for eksempel klimafakta-sida vår. 

Publisert: 26. august 2022 12:56
Oppdatert: 20. desember 2022 14:51