#15 Livet på land

Økosystemene på land er viktige for at vi skal beholde det biologiske mangfoldet på jorda. Vi står over for en krise der flere og flere arter mister leveområdene sine og dermed dør ut. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I Norge har vi verna store landområder for å beskytte naturen. 25 prosent av landområdene og 390 vassdrag er beskytta.

Arealforvaltning er nært knytta til biologisk mangfold. Dagens masseutryddelse av arter er i størst grad påvirket av arealendringer. Måten vi bruker arealene på påvirker naturmangfoldet.

I Kristiansand har særlig skog og myr med god vekst viktige roller som karbonlagre. I tillegg bidrar naturområdene til å regulere temperatur og luftkvalitet, dempe risiko for flom og erosjon og er viktige for rekreasjon og friluftsliv.

Disse grønne arealene og naturmangfoldet i kommunen er under stadig press, spesielt på grunn av ønsker om arealomdisponeringer tilrettelagt for store utbyggingsprosjekter (bolig, næring, hytter, veiutbygging m.m.). Også drenering og intensivt skogbruk forringer naturmangfoldet.

En del av naturforvaltningen i Kristiansand består av å bekjempe fremmede arter som spres i naturen. De fremmede artene kan konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Det finnes også en lang rekke naturreservater der naturen har en særlig verdi og skal bevares.

Å bevare artsmangfoldet har direkte innvirkning på vårt eget livsgrunnlag. Et eksempel på en slik artsgruppe er de 200 artene av villbier som er utrydningstrua. Når humler og bier besøker blomster, opptil 3000 om dagen, for å sanke nektar og samle pollen på pelsen sin, bestøver de 80 prosent av nytte- og villplanter. Dette inkluderer en tredjedel av matplantene våre. Biene er altså svært viktige for å opprettholde naturmangfoldet.

Noe av det som gjøres i Kristiansand

Hva kan du gjøre?

  • Bidra til bekjempelse av fremmedarter.
  • Opptre hensynsfullt i naturen: Ha som mål at ingen skal kunne se at du har vært på tur.  
  • Vær en bevisst forbruker. Etterspør varer som setter lavt avtrykk på miljøet. Velg økologiske og lokalproduserte matvarer hvis du kan.
  • Har du hage, balkong eller andre muligheter for grønne vekster i sommerhalvåret: velg insektsvennlige vekster.
  • Søk kunnskap om bærekraft og bærekraftsmåla. For å kunne ta gode valg og leve bærekraftig trengs det kompetanse.

Publisert: 26. august 2022 12:48
Oppdatert: 4. desember 2022 21:31