Kristiansand 27.- 28. oktober i Teateret, Kongens gate 2.

Kommune-Norge står overfor store utfordringer når det gjelder klimaendringer, eldrebølge og levekårsforskjeller. Et godt og bærekraftig velferdssamfunn er et fellesskapsprosjekt vi som bor og virker i kommunen må utvikle – sammen.

Med Samhandlingskonferansen ønsker vi å hente inspirasjon og kunnskap av både danske og norske kommuner og akademia. Vi vil lytte til de som går foran for en fremtidsrettet måte å drive kommune på – bygge lokalsamfunn der likhetstanken og byråkrati tones ned til fordel for samhandling, innovasjon og nærhet.

Bli med og la deg inspirere sammen med oss – få mot til å forlate kontorstolen for å være på lag med engasjerte medinnbyggere som er med og bestemmer hva som er viktig, og hvordan det kan gjennomføres.

Hold av dagene: 27.-28. oktober 2022 for nytenkning i Kristiansand!
Påmeldingsfrist 21. oktober 2022.

Foredragsholdere

Fra Danmark: Niels Højberg om «Mindre system. Mer borger.»

Niels Højberg – tidligere stadsdirektør i Aarhus kommune i 13 år, nå ledelsesekspert og rådgiver ved Institutt for Stadskundskap ved Aarhus universitet. Kjent for sitt utrettelige arbeid for å sette innbyggeren i sentrum og mannen bak Aarhuskompasset:

«Under overskriften «Mindre system. Mere borger.» vil vi med Aarhuskompasset styrke vårt fokus på det som har verdi for innbyggerne og samfunnet. Vi vil satse på samskaping for velferdsutvikling og vi vil arbeide, utvikle, styre og lede mer kunnskapsbasert.»

Fra Norge: Ottar Ness om innbyggeren som en del av løsningen

Ottar Ness – professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU. Tidligere har han blant annet arbeidet som professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg til forskning på recoveryprosesser er han opptatt av livskvalitet og hvordan offentlig sektor kan samhandle med sivile og private aktører for å støtte medborgeres recoveryprosesser:

«Vi må jobbe på kryss og tvers av ressurser i lokalsamfunn for å skape livskvalitet og verdighet, der innbyggerne selv – som fellesskap – blir en del av løsningen.»  

Fra Trondheim: Sara Andersson og Kristin Tveranger Alfsen om samhandling for utsatte barn og unge

Sara Andersson, kommunedirektørens fagstab helse og velferd og Kristin Tveranger Alfsen, fagstab oppvekst og utdanning, er begge prosjektledere i Pilot 0-24 – Innbyggernes modell. Under overskriften «Bedre samhandling for utsatte barn og unge» er 0–24 et samarbeidsprosjekt på tvers av sektorer med den hensikt å gjøre tjenestetilbudet til utsatte barn og unge og deres familier bedre koordinert og mer helhetlig.

Fra Asker kommune: Heidi Thommessen om medborgerskap

Heidi Thommessen er frivillighetskoordinator med fokus på medborgerskap. Hun vil presentere Asker kommunes Temaplan for medborgerskap: «Et godt liv i Asker skapes av alle som bor og jobber her – sammen. Når innbyggere, lag og foreninger, næringsliv, sosiale entreprenører og kommunen kommer sammen, kan man løse problemer som kommunen eller de andre aktørene ikke klarer å løse alene.»

Innbygger i Kristiansand, Gunhild Ruud Lindvig: Om en drøm hun ville dele, men innbyggerdialogen uteble

Gunhild Ruud Lindvig er førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse på Universitetet i Agder. Som privatperson skrev hun 22. mars i år en kronikk i Fædrelandsvennen der hun etterlyste innbyggerdialog rundt gjenbruk av nedlagte Åsane skole som Kristiansand kommune solgte til Oasen skole. «En perfekt tomt for dette drømmehuset», skrev hun om det hun så for seg som et fremtidsrettet allbrukshus. Hør hva hun som innbygger tenker om samhandlingskommunen.

Fra Trondheim: Are Risto Øyasæter og Lene Markussen om en bydels relasjonelle kapasitet

Are Risto Øyasæter er byarkitekt i Trondheim og har ledet Områdeløftet Saupstad-Kolstad. Sammen med Lene Markussen, rådgiver i kommunedirektørens fagstab. De vil presentere temaet: Hvorfor kan relasjon til stedet bli en viktig kraft for byutvikling? Og byutvikling en kraft for lokalsamfunnet?

Fra Kristiansand kommune: Stine Busborg Sagen og Nina Tveit om samhandling med innbyggerne

Stine Busborg Sagen er bærekraftrådgiver med master i Folkehelsevitenskap fra Københavns Universitet. Leder forskningsprosjektet «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutvikling». Fokus på verktøy og metoder for å skape gode nabolag sammen med innbyggeren. Nina Tveit er rådgiver i området Innbyggedialog i demokratienheten i Kristiansand kommune. Prosjektleder for Digital medvirkning med Decidim som verktøy, i samarbeid med Smartby-nettverket. Opptatt av at samhandling og beslutninger i kommunen blir mer synlig. 

Fra Kristiansand kommune: Janne Rommetveit og Inger Lise Tønnesland om Energiverket aktivitetssenter

Janne Rommetveit har jobbet med psykisk helse siden 1998, siste 12 årene med naturen og friluftsliv som base. Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, kognitiv terapi og friluftsliv og uterehabilitering. Er ansatt på Energiverket aktivitetssenter i Kristiansand kommune og leder ulike friluftslivsgrupper der naturen, fellesskapet, utfordringer og mestring er bærebjelkene. Skrevet boken "For meg er torsdagen hellig", som beskriver deltageres opplevelse og erfaring med friluftslivsgrupper.

Inger Lise Tønnesland har over flere år deltatt i ulike friluftslivsgrupper ved Energiverket, etter lengre tids sykemelding og terapi/behandling. Har gjennom deltagelse i grupper og et mer aktivt liv gradvis nærmet seg arbeidslivet igjen. Jobber i dag som sykepleier ved Sørlandet sykehus HF. Inger Lise gikk Norge på tvers alene sommeren 2020.

Fra Kristiansand kommune: Espen Andre Gusdal om Jegersberg gård som alternativ opplæringsarena

Espen Andre Gusdal jobber på Jegersberg gård, rehabiliteringssenteret for rusavhengige. Han leder «JegEr Ung», alternativ opplæringsarena for barn og unge som av ulike årsaker ikke får det helt til i et ordinært klassemiljø. Bruker samme modell inn mot elevene som til beboerne; tid, mentor, kvalifisering og fellesskap. Samarbeider tett med skole og SFO med et mål om å tilbakeføre elevene til normal skolehverdag.

Fra Kristiansand kommune: Svein Ove Ueland – ansvarlig for Samhandlingskonferansen 2022

Svein Ove Ueland er til daglig leder for oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune. Han er også prosjektleder for Samhandlingskommune Kristiansand og ansvarlig for Sammen ­– samhandlingskonferansen 2022 sammen med kommunalsjef for Innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr.

Fra Kristiansand kommune: Åse M. Hørsdal – om bydelsfond for økt samhandling og engasjement

Åse M. Hørsdal er parksjef i Kristiansand kommune. Det er Parkvesenet som administrerer Bydelsfondet i kommunen. Fondet er opprettet i dialog med innbyggerne og skal bidra til økt samhandling og engasjement med hensikt å fremme attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter.

Fra Kristiansand kommune: Hallvard Auestad – leder for enhet for Demokratiordninger: Innbyggernes møter med formannskapet

Formannskapets folkevalgte i Kristiansand har i et par år holdt Dialogmøter med innbyggere, frivilligheten og næringslivet i kommunens mange bydeler. Hvordan jobber Demokratiordninger med tilrettelegging av dialogmøtene og hva vektlegges av for- og etterarbeid for å sikre best mulig utbytte av 2,5 timers dialog.

Fra Kristiansand kommune: Hvorfor involvere brukere? Refleksjoner ved enhetsleder Livsmestring helse øst, Bjarte Austvik

«I den tjenestefokuserte kommunen snakker vi ofte om brukerens eller pasientenes hjelpebehov. Vi må endre oss til å snakke om innbyggere som har behov for samarbeid for en kortere eller lengre tid.»