12.—13. oktober i KRS LIVE, Elvegata 11.

For andre år på rad inviterer Kristiansand kommune til samhandlingskonferanse. Temaet for årets konferanse er tillitsbasert styring og ledelse, og samskaping mellom kommune og frivillige organisasjoner. 

Med Samhandlingskonferansen ønsker vi å hente inspirasjon og kunnskap av både danske og norske kommuner og akademia. Vi vil lytte til de som går foran for en fremtidsrettet måte å drive kommune på – bygge lokalsamfunn der likhetstanken og byråkrati tones ned til fordel for samhandling, innovasjon og nærhet.

Torsdag 12. oktober tar vi for oss ledelsesperspektivet i samskaping, der to toppledere deler deres tanker om utviklingen som må skje sett i lys av kommunenes fremtidige tjenester, oppgaver og innbyggernes forventninger. Fredag 13. oktober retter vi søkelyset mot strukturer for samarbeid til samskaping mellom kommune og frivillighet. 

Opptak og presentasjoner fra konferansen finner du i programmet!

 

Hold av dagene: 12.—13. oktober 2023 for nytenkning i Kristiansand!
Påmeldingsfrist 6. oktober 2023.

Årets foredragsholdere:

Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er lektor på Roskilde Universitet i Danmark, hvor hun forsker i tillitsreform, tillitsbasert styring og ledelse og avbyråkratisering i offentlig sektor. Hun er ei aktiv foredragsholder, debattant og forfatter av bøkene «Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer» og «Samskabt styring – nye veje til afbureaukratisering?».

I sitt foredrag vil Bentzen gi en tilnærming til erfaringer med tillitsbasert styring og ledelse, og legge til rette for en dialog om mulighetene for å bruke samskapt styring i lys av tillitsreformen.

Eugene Guribye

Eugene Guribye er leder av Senter for praksisnær forskning i NORCE, og har det siste tiåret gjennomført mange aksjonsforskningsprosjekter med fokus på samskaping i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner i Norge og Danmark. Forskningen har blant annet bidratt til å utvikle foregangsprosjektet Med hjerte for Arendal, som det har vært mye nasjonal og internasjonal interesse for. Guribye er en ettertraktet foredragsholder, og er en av vertene for podcasten Fremtidens kommuner som lanseres i år.

I sitt foredrag stiller Guribye følgende spørsmål: Hvordan får vi til samskaping mellom frivilligheten og kommunen?. 

Lisbeth Iversen

Lisbeth Iversen er leder av nettverket Med Hjerte For Arendal, og offentlig PhD-kandidat for Arendal kommune ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun var byråd i Bergen for miljø og byutvikling fra 2003-2011 og for sosial, bolig og områdesatsing fra 2011-2013. Hun har også fra 2013 vært engasjert i deltidsstilling innen forskning knyttet til klimaendringer og samfunn, med særlig fokus på Svalbard og Arktis.

I sitt foredrag vil Iversen snakke om helhetlig stedsledelse og bred medvirkning for bærekraftig og helsefremmende by- og stedsutvikling: Hvordan kan vi sikre god infrastruktur, dyrke frem relasjonell kapasitet og samhandlingskultur, og se menneskene og ressursene i sammenheng?

Jørn Cruickshank

Jørn Cruickshank har sittet i styret i Randesund bydelsråd i to år. Han er professor i samfunnsplanlegging og programleder for master i Samfunnplanlegging, sted og prosess ved Universitetet i Agder. Hans forskning dreier seg om medvirkning i planleggingsprosesser.

Camilla Dunsæd 

Camilla Dunsæd er kommunedirektør i Kristiansand kommune. Hun er også medlem i Nasjonalt e-helseråd, og styremedlem i Felles kommunal journal interim. 

«For å sikre en fremtidig god velferdsmodell i Norge trenger kommuner og innbyggere å utvikle et tettere fellesskap. Sammen er et nøkkelord for en bærekraftig utvikling. Vi skal finne løsningene sammen.»

Tore M. Andresen

Tore M. Andresen er bydelsdirektør på Nordstrand i Oslo kommune. Han er utdannet siviløkonom og har blant annet gått på Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Videre har han vært rådmann i Lunner, kommunalsjef i Hole kommune og har gjennom ulike roller drevet praktisk og systematisk utviklingsarbeid i kommuner.

«En viktig erfaring er at en systematisk innsats for både å bygge vilje, evne, struktur og støtte til forbedring og fornying, inkludert digital transformasjon, er lik om kommunen er liten eller stor.»

Gunnar Stavrum, debattleder

Gunnar Stavrum leder paneldebatten "Norske kommuner – hvor går vi?" mellom Camilla Dunsæd, Tore M. Andresen, Tina Øllgaard Bentzen, Jørn Cruickshank og ungdommene Henriette Klemo-Hjemdal og Aida Clarke Stavdal.

Stavrum har tidligere vært sjefsredaktør i Nettavisen, men har nå tattdelvis permisjon for å ta over rollen som ansvarlig redaktør for KRS, den nye lokalavisen i Kristiansand. Han har lang erfaring som bedriftsreporter for aviser, finansmagasiner og TV. I tillegg har han ledererfaring, både som redaksjonell leder, og senere som konsernsjef.

Pernille Randrup-Thomsen

Pernille Randrup-Thomsen er avdelingsleder for prosjektet Opgang til Opgang, som er et et relasjonelt ansettelsestiltak med fokus på hele familiens trivsel, som ligger i bydelen Gellerup ved Aarhus. Innsatsen avsluttes som et prosjekt 1. juli 2023 og går da over til normal drift i Aarhus kommune. Videre er Randrup-Thomsen utdannet sosialarbeider, og har diplomutdannelse i offentlig ledelse. Tidligere har hun i ca. 10 år jobbet som saksbehandler ved Jobcenter Aarhus, etterfulgt av ca. 20 år som avdelingsleder for ansatte som har jobbet med arbeidsledige ungdom. 

«Jeg er opptatt av å bidra til å utvikle vår velferd i en retning som fokuserer mer på mennesket og mindre på systemet. Nærmere bestemt hvordan vi via en relasjonell tilnærming og tverrfaglig innsats kan samarbeide med sårbare familier for å øke deres trivsel og dermed jobbe annerledes med vår velferd.»

Unni Birkrem, Phally Long Prum og Lena Tjøm fra Kleplandstunet og Frivillighetsenheten i Kristiansand kommune

Kleplandstunet og Frivillighetsenheten har inngått et samarbeidsprosjekt. Intensjonen er å skape mer aktivitet for beboere på Kleplandstunet, som er en ny omsorgsbolig i bokollektiv i Kristiansand kommune. Frivillighetsenheten skal bistå omsorgsboligen med å styrke sitt frivillighetsarbeid. Målet er at samarbeidet vil bidra til å skape gode samarbeidsmodeller for hvordan beboere skal få flere gode leveår og at frivilligheten skal få meningsfulle oppdrag. Foredraget vil ta utgangspunkt i hvordan Kleplandstunet og Frivillighetsenheten har organisert samarbeidet, samt inneholde erfaringsdeling fra beboere, frivillige, ansatte og pårørende så langt i prosjektet.

Unni Birkrem er enhetsleder for omsorgssenter i Kristiansand kommune. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har utdannelse innenfor helse ledelse. I tillegg har hun 23 års ledererfaring innen offentlig helsesektor. 

Phally Long Prum er spesialkonsulent i Frivillighetsenheten i Kristiansand kommune. Hun er utdannet sosiolog. I tillegg har hun arrangørkompetanse og erfaring fra frivillighet på musikk- og kulturfeltet. 

Lena Tjøm er utdannet sykepleier, og har påbegynt master i helseledelse. Hun er avdelingsleder på Kleplandstunet i Kristiansand kommune, og har tidligere jobbet innenfor frivillighet i kommunen.

Revheim & Hasselgård fra Kristiansand kommunes Familieråd

Kristiansand kommune arbeider systematisk og målrettet for å forebygge ved å legge til rette for deltakelse og inkludering. I foredraget vil vi få kjennskap til familieråd som metode, og høre mer om bruk av metoden på gruppenivå ved foreldreråd. Arbeidet med foreldreråd er innovativt innenfor familierådsfeltet. Etter oppstart av tilbudet i 2023 har pågangen vært stor, og positive tilbakemeldinger fra skole, foreldre og elever tilsier en økt pågang vil fortsette. Foredraget vil inneholde erfaringsdeling fra case formidlet i samtale med representanter fra skole og foreldregruppe.

Mette Marie Revheim jobber som familierådskonsulent i Kristiansand kommune. Hun er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har erfaring som koordinator til familieråd siden 2004. Mette har et stort engasjement for familieråd som metode – om å åpne dialogen, brukermedvirkning, myndiggjøring, og arbeide sammen om de gode løsningene i et forebyggende perspektiv.

Andreas Hasselgård jobber som familierådskonsulent i Kristiansand kommune. Han er utdannet sosionom og familieterapeut. Videre arbeidet han med familieråd i barneverntjenesten i Kristiansand kommune i perioden 2016-2018. Han har stort engasjement for å benytte familie og nettverk for å finne de gode løsningene.

Skår & Sannes fra Nye mønstre avdelingen i NAV Kristiansand

Nye mønstre – trygg oppvekst er en koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt. Tjenesten tilbyr en familiekoordinator som bistår familiene inn mot øvrige hjelpeapparat. Her fokuseres det på at man ser helhetlig på barn og foreldres utfordringer, og jobber helhetlig med innsatser til både voksne og barn. Målet med satsningen er å bryte mønsteret hvor utfordringer overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Ingvild Skår er avdelingsleder i Nye mønstre – trygg oppvekst. Sosionom, erfaring fra barnevern, Human Resources og rus- psykiatri. Startet som avdelingsleder februar 2022 for Nye mønstre Kristiansand. Ansvar for implementeringen, utvikling, fag og personal i egen Nye mønstre avdeling i NAV Kristiansand, samt informasjonsarbeid til andre kommuner som ønsker å ta i bruk modellen.

Inger Lise Sannes har jobbet som familiekoordinator siden 2019. Hun er utdannet pedagog, og brenner for gode menneskemøter og relasjonelt arbeid. Hun jobber sammen med familier for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet, og bedret helse.

Henriette Klemo-Hjemdal og Aida Clarke Stavdal

Henriette Klemo-Hjemdal (t.v.) og Aida Clarke Stavdal er henholdsvis leder og nestleder i Ungdommens bystyre i Kristiansand.

Svein Ove Ueland og Elisabeth Engemy fra Kristiansand kommune

Det er prosjektleder for «Samhandlingskommunen Kristiansand», Svein Ove Ueland, som sammen med kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr er ansvarlig for konferansen.

Even Øgrey Brandsdal

Even Øgrey Brandsdal er styreleder i Våg Fotballklubb som har følgende visjon:

«Alle barn og unge skal kunne delta i organisert idrett, uavhengig av sosiale og økonomiske forskjeller»