Fylkeskommunen støtter konferansen GrønnPraksis 22

Christina Milsom, leder i avdeling for bærekraftig utvikling i fylkeskommunen, og Mathias Bernander. leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø i fylkeskommunen, Mathias Bernander støtter opp om Miljøuka og konferansen GrønnPraksis 22.

Kristiansand kommune inviterer i år til en nasjonal konferanse GrønnPraksis 22 under Miljøuka 30. mai-5. juni. - Agder fylkeskommune støtter konferansen økonomisk, og vil gjerne oppfordre til å delta på en god arena med erfaringsutveksling for klimaomstilling, sier Christina Milsom og Mathias Bernander.

Fylkesordfører Arne Thomassen innleder på konferansens andre dag om Agder som foregangsregion i klimaomstilling nasjonalt og internasjonalt. GrønnPraksis 22 arrangeres på Thon hotel Norge 30. og 31. mai.

Program og påmelding her for Grønn Praksis 22

- Agder fylkeskommune støtter konferansen fordi vi ønsker å legge til rette for møteplasser mellom sektorer som kan styrke regionens evne til lokalt og regionalt omstillingsarbeid. Fylkeskommunen har en viktig samfunnsutviklerrolle, og vi legger til rette for at aktører både regionalt og nasjonalt kommer sammen for å dele kunnskap og erfaringer med bærekraftig klimaomstilling i praksis, sier Christina Milsom, leder i avdeling for bærekraftig utvikling i fylkeskommunen.

Hvordan nå klimamålene til 2030?

- Det viktigste er å videreutvikle en politikk som gjøre at det lønner seg å velge grønt. Både for oss som privatpersoner og for næringslivet, mener leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø i fylkeskommunen, Mathias Bernander.

- Vi må bruke innkjøpsmakten vår, og fremme grønn teknologi. Ikke minst gjelder dette innenfor transport som fortsatt er vår klart største utslippskilde i ikke-kvotepliktig sektor, sier Bernander.

Agder som foregangsregion i klimaomstilling i transportsektoren

- Transport står for mest klimagassutslipp i Agder, og det er derfor i denne sektoren de største utslippskuttene må tas. Vi ønsker å være en foregangsregion i klimaomstilling for reduksjon av klimagassutslipp og forurensing gjennom en elektrifisering av hele transportsektoren innen 2030, Electric Region Agder. Dette kan vi få til gjennom å ta i bruk det store kraftoverskuddet vi har i Agder, mener Bernander.

Hvorfor trenger vi en slik nasjonal konferanse?

- Å nå klimamålene er en nasjonal dugnad, og det er derfor viktig at vi samler alle gode krefter for å utveksle innovative løsninger og tanker om hvordan vi best kan sikre bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn og i vår region. Vi trenger å løfte oppmerksomheten både regionalt, og invitere inn aktører fra andre regioner som har fått til noe som Agder kan lære av. Vi har mye å bidra med i Agder, men også mye å lære av andre, mener Milsom.

- Vi opplever dessverre at naturkrisen ofte kommer i skyggen av klimakrisen. Derfor er jeg glad for at konferansen Grønn Praksis blant annet retter søkelyset på samspillet mellom klima og natur.

Programmet for konferansen vitner om en flott og helhetlig tilnærming til tema, som kombinerer fokus på alle de tre bærekraftdimensjonene, både det miljømessige, det sosiale og økonomisk bærekraft. Dette er helt i tråd med Regionplan Agder 2030 sitt hovedmål om å utvikle Agder til en bærekraftig region i 2030, til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår, sier Milsom.

Hva gjør Agder for å være i front nasjonalt og internasjonalt?

-Som et industrifylke må vi fortsette å bidra til at verdensledende industri kan utvikles og etableres i vår region, mener Bernander.

- Vi har en prosessindustri som sammenlignet med tilsvarende industri i andre land har lave utslipp. Vi har leverandørindustri til offshorenæringen som er helt avgjørende for at vi skal ta steget over i nye, og mer bærekraftige blå næringer.

Ved å være ledende på teknologi sørger Agder for at vi ikke bare kutter utslipp her hjemme, men bidrar til utvikling som reduserer utslipp globalt. I tillegg satser vi tungt på viktige grønne teknologier som hydrogen, havvind, karbonfangst- og lagring. Skal vi nå målene våre på lang sikt er vi avhengig av at vi lykkes med de større industrisatsingene våre, sier lederen for hovedutvalget for næring, klima og miljø i fylkeskommunen.

Enkeltpersoner og Miljøuka viktig

- Men uten innsats fra oss som enkeltpersoner blir det vanskelig å få aksept for viktige klimatiltak, og det blir vanskelig å få store nok volum til å nå målene. Derfor er også arrangement som Miljøuka viktig. Det gir legitimitet, forståelse og bredde til klimasatsingen, og ikke minst bidrar det til en felles forståelse av den jobben vi må gjøre sammen for å få ned utslippene, sier Christina og Mathias, og oppfordrer til å delta både på konferansen GrønnPraksis 22 og arrangementer under Miljøuka 30. mai – 5. juni.

Mer informasjon om Miljøuka i Kristiansand her

Publisert: 4. mai 2022 11:55
Oppdatert: 4. mai 2022 13:24