Levekårskonferansen 2023

Vi ønsker fagfolk, ledere, politikere, frivillige og andre interesserte velkommen til konferanse 29. og 30. november 2023. 

På Levekårskonferansen setter vi søkelys på levekår for barn, unge og familier. Hvordan kan vi jobbe sammen, på tvers av fagmiljøer, forskning og politikk for å skape gode levekår? Hvordan kan offentlig og frivillig sektor samarbeide for å bedre oppvekst og levekår?

Årets konferanse foregår over to dager, med fire ulike arrangement. Ved påmelding velger du hvilke arrangement du ønsker å delta på. 

Hovedprogram 29. november 

Hvordan kan vi samhandle bedre på tvers av fag, forskning og politikk for å bedre levekårsarbeidet knyttet til barn og unge? Gjennom foredragsholdere og debattdeltakere fra fag, forskning, politikk og media vil vi på første konferansedag belyse muligheter og utfordringer knyttet til barn og unges levekår i dag.  

Innspillsmøte

Etter hovedprogrammet er ferdig vil Forskningsrådet arrangere et innspillsmøte. Bakgrunnen for møtet er at en operativ gruppe i Forskningsrådet har fått i oppdrag å sørge for bred involvering før de gir råd til regjeringen om hvordan samfunnsoppdraget “inkludering av barn og unge” bør utvikles videre.  

Hovedprogram 30. november

Hvordan kan offentlig sektor og frivilligheten samarbeide for å hindre utenforskap? Frivillighet Norge inviterer til debatt om tilrettelegging for - og samarbeid med - frivillighet i offentlig sektor.  

Workshop i implementering av Nye mønstre-modellen

30. november tilbys også workshop om Nye mønstre-modellen for kommuner som er interessert i å lære mer om denne. Arbeidsøkten vil handle om hvordan det er lurt å planlegge de ulike fasene i modellen for å sikre en god innføring i kommunen.  

Levekårskonferansen 2023 arrangeres onsdag 29. november og torsdag 30. november, på Radisson Blu Caledonien Hotell i Kristiansand sentrum. Ved behov for overnatting kan dette bestilles direkte fra hotellet

Noen foredragsholdere

Bilde av Ina Bejer Engh

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i perioden 2018-2024. Hun er jurist og har lang erfaring som statsadvokat og dommer. Før Bejer Engh ble barneombud jobbet hun som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Hun har også jobbet 12 år som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og flere år som politiadvokat ved den gang Asker og Bærum politidistrikt. Nå jobber hun for at barn i Norge skal ha det best mulig.

På Levekårskonferansen vil barneombudet sette søkelys på barns rettigheter i møte med velferdssystemet, og barns rett til økonomisk og sosial trygghet. I et landsdekkende tilsyn i 2022-2023 har Helsetilsynet funnet lovbrudd i 37 av 42 kommuner når det gjelder ivaretakelse av barns behov i saker om økonomisk stønad. Hvordan kan vi sikre barns rettigheter bedre? Og hva innebærer barneperspektiv i NAV i praksis?

Bilde av Vegard Nilsen

Vegard Nilsen

Vegard Nilsen er fylkesdirektør for folkehelse i Agder fylkeskommune.

Han vil starte konferansens andre dag med å fortelle om viktigheten av forebygging og om hvilke faktorer som skaper gode oppvekst- og levekår for barn og unge i Agder.

Bilde av Mari Rege

Mari Rege

Mari Rege er professor i Samfunnsøkonomi ved Universitet i Stavanger. Hennes faglige interesse er knyttet til utdanning, arbeid og atferds økonomi og hun har publisert resultater fra forskningen i flere anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Rege har ledet flere store forskningsprosjektet som blant annet har undersøkte motivasjon og læring knyttet til utdanning og arbeidsliv. Siden 2022 har hun ledet arbeidet i den regjeringsoppnevnte ekserptgruppen for barn i fattige familier. Gruppen skal levere sin rapport i oktober 2023 og Mari Rege kommer til levekårskonferansen for å presentere arbeidet og anbefalingen fra ekspertgruppen. 

Bilde av Henrik Daae Zachrisson

Henrik Daae Zachrisson

Henrik Daae Zachrisson er professor og forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo og leder for CREATE-Center for Research on Equality in Education/Senter for forskning på likhet i utdanning, senter for fremragende forskning.

Henrik er medlem i regjeringen ekspertgruppe om barn i fattige familier som legger frem sin rapport høsten 2023. Henrik er opptatt av sosial ulikhet i utvikling, læring og utdannelse, konsekvenser av fattigdom for barns utvikling og betydningen av barnehage for barns utvikling

Utdannet psykolog og har doktorgrad fra psykologisk institutt ved Universitet i Oslo.

Logo, Frivillighet Norge

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner i Norge. De skal blant annet være er en kompetansebase på saker som angår frivillig sektor lokalt, regionalt og nasjonalt, og arbeider blant annet med å fremme dialog og samhandling mellom frivillig, offentlig og privat sektor.

På konferansen vil Frivillighet Norge dele erfaringer, presentere ulike verktøy som kan benyttes, og legge til rette for at deltakerne på konferansen kommer med innspill og råd underveis.