Klimagassutslipp og tiltak

Hvor mye klimagassutslipp har vi i Kristiansand? 

Kristiansand kommune hadde i 2020 et utslipp av klimagassutslipp på 388 873 tonn. Dette er de direkte utslippene som fysisk skjer innenfor Kristiansand kommunes grenser. Direkte utslipp i Kristiansand er for eksempel når du kjører en bil med bensin innenfor kommunens grenser.

I tillegg kommer de indirekte utslippene. Dette er utslipp av klimagasser som skjer utenfor Kristiansands grenser, men som forårsakes av kommunens innbyggere og næringsliv på grunn av varer og tjenester fra andre områder. Det er for eksempel bilen du kjører, som ble produsert i Japan. Da gav den direkte utslipp der og indirekte utslipp for deg. De indirekte utslippene er ca. 4-6 ganger så store som de direkte utslippene.

Les mer om hvor utslippene kommer fra.

Verden

Verdens ledere har forpliktet seg til å jobbe for å begrense temperaturøkningen til mindre enn 2 grader, og helst 1,5 grader, sett i forhold til før-industriell tid, dette er Paris-avtalen. FNs klimapanel mener at det er nødvendig å kutte 40-70% utslipp innen 2050 sammenlignet med 2010 for å nå målet.

EU

Rundt 80 prosent av norsk regelverk på klima- og miljøområdet er basert på EU-regelverk gjennom EØS-avtalen. I EUs grønne vekststrategi, Green Deal, styrer målet om klimanøytralitet i 2050 EUs politikkutvikling. Store deler av den sektorovergripende planen, vil skje på områder som er omfattet av EØS avtalen. EUs nye pakke med regelverk, Klar for 55, skal sikre at klimamålene om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030 nås

Norge

Norges klimaforpliktelser er også vedtatt gjennom Klimaloven. Gjennom klimaloven har Norge lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn med 90–95 prosent lavere klimagassutslipp i 2050 sammenlignet med 1990. Norge har også som mål å kutte utslippene med 50-55 prosent innen 2030

Kristiansand

Bystyret i Kristiansand kommune har vedtatt at Kristiansand skal være et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015.

Hjelper det at jeg og lille Norge gjør tiltak?

I 2020 var Norges klimagassutslipp 7,6 tonn CO2 per innbygger. Dette er betydelig høyere enn verdensgjennomsnittet på 4,5 tonn. Vi er altså et land som slipper ut mye CO2 i forhold til så små vi er. Dette er de direkte utslippene som skjer innenfor Norges grenser. Med de indirekte utslippene ligger vi i Norge på ca 10 tonn per innbygger.

Selv om vi har færre innbyggere enn f.eks. Kina og India, og dermed mye lavere utslipp, betyr det noe at vi gjør utslippskutt. Viktigst av alt er det at vi deltar i internasjonale samarbeid for å kutte klimautslipp og viser at vi forplikter oss til å gjøre de samme endringene som høyutslippslandene. Dette kan få andre land til også å forplikte seg. Vi har også signert gjennom Paris-avtalen på prinsippet om at de rike landene skal kutte mer utslipp enn de fattigste.

De rikeste landene har allerede blitt industrialiserte og kommet opp til et visst velferdsnivå, dette har vært energikrevende og sluppet ut mye klimagasser. De fattigere landene har ikke gjennomgått den samme prosessen, og har behov for å få øke levestandarden. I tillegg gir velstanden vi har i Norge muligheter som ikke finnes i andre land. Vi som har ressurser og er gode på teknologi, må delta i arbeidet med å utvikle nye løsninger som andre land kan få benytte seg av.

Velstanden vår gjør også at hver enkelt av oss har et høyere forbruk av produkter og varer som er produsert i andre land og fraktet til Norge. Vi har dermed høye indirekte utslipp knyttet til produksjon og frakt av varene. Ved å redusere forbruket vårt kan vi både påvirke utslipp knyttet til produksjon og kasting av varene vi ellers ville brukt, og dersom mange reduserer forbruket sitt, kan vi påvirke produsentene til å produsere færre varer.

Du har mulighet til å gjøre konkrete endringer på hvordan du lever livet ditt, men viktigst er det at det blir gjort store systemendringer på hvordan samfunnet vårt fungerer. Dette må skje på et politisk nivå både nasjonalt og globalt. At mange mennesker gjør små endringer i sine liv vil sette spor, på samme måten som at vi bruker stemmen vår ved et demokratisk valg.

Les om hvordan du kan senke ditt klimafotavtrykk

Hva er et lavutslippssamfunn? 

Klimaforliket legger til grunn at Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn, som betyr at i 2050 er utslippene våre redusert med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå. Utslipp i et lavutslippssamfunn tilsvarer 1-2 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. I dag er utslippene på ca 10 tonn per innbygger. Når vi skal gå over til et lavutslippssamfunn betyr det at det må skje store endringer. Noen eksempler kan være at vi ikke eier bil selv, men bestiller selvkjørende biler når vi trenger dem. Transporten er mer effektiv, og kjøretøyene blir utnyttet av mange. Folk bor i byer, og mye mat blir produsert i byene. Alt er kortreist, ikke bare maten. Byggene produserer mer energi enn de bruker, og leverer strøm til strømnettet. Produktene vi kjøper er resirkulert og produsert med minimalt energiforbruk. Det vil være dyrere å velge det som forurenser, og billigere å velge klimavennlig. Vi tenker gjenbruk, deling og fellesløsninger i alle ledd.

Se filmen fra miljødirektoratet om lavutslippssamfunnet

Publisert: 1. november 2021 21:32
Oppdatert: 17. mars 2022 21:32