Miljøuka – et samarbeidstiltak for reduksjon av klimagassutslipp

Miljøuka er blitt et viktig kontaktpunkt mellom kommunen og befolkningen i vår felles utfordring med omstilling til et lavutslippssamfunn. Kommunen har rollen som samfunnsutvikler og Miljøuka er ett verktøy i arbeidet. Under Miljøuka samarbeider kommunen og eksterne aktører for å dele kunnskap, skape motivasjon og entusiasme for det grønne skiftet i Kristiansand.

Kronikk av prosjektleder for Miljøuka, klimakoordinator Elizabeth Rojas i Miljøvernenheten i Kristiansand kommune.

Kronikken er også publisert i Fædrelandsvennen. 

FN`s ekspertpanel har anbefalt at innsatsen i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp må forsterkes dersom det skal være mulig å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og helst under 1,5 grader, slik Paris avtalen legger til grunn. Det er bred enighet om at konsekvensene av en oppvarming utover 2 grader vil være betydelige og omfattende.

Samarbeid for et lavutslippssamfunn

Arbeidet med å omstille Kristiansand til et lavutslippssamfunn er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2020–2030. På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal Kristiansand redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med referanseåret 2015. Det betyr at vi må arbeide raskt og strategisk for å redusere klimagassutslippene både for kommunens virksomheter, men også i alle virksomheter i kommunens geografiske område.

Omstilling til bærekraftige løsninger er sammensatt og påvirker hele samfunnet. Løsningen ligger ikke i enkeltfaktorer, men i helheten av det vi som samfunn makter å skape av endringer. Teknologi er en del av svaret, lovreguleringer og bevilgninger er et annet tiltak, som EU nå intensiverer. Endringer i levemåte vil også være en helt avgjørende innsatsfaktor. Næringslivet må finne løsninger som er bærekraftige på lang sikt. Og ikke minst må vi som enkeltindivider bli mer bevisste på å treffe valg som understøtter en bærekraftig omstilling.

Kommunen som organisasjon kan ikke alene oppnå en reduksjon av klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030 i Kristiansand. Det krever en felles innsats av alle aktører i kommunen – alle må bidra!

Kristiansand kommune skal gå foran og vise vei og tilrettelegge for omstillings- og innovasjonsprosesser. Det innebærer eksempelvis å igangsette prosesser for en grønn omstilling av næringsliv, oppfordre til endringer av forbruk, stimulere til reduksjon av avfall og matsvinn og til mer gjenbruk og gjenvinning, og tilrettelegge i større grad for at innbyggerne kan ta grønnere valg.

Miljøuka et tiltak som arrangeres for fjerde gang

I samarbeid med befolkningen, frivillige organisasjoner, akademia, stat og næringsliv, må vi påvirke samfunnet der det er mulig å oppnå klimagevinster. Gjennomføring og videreutvikling av et tiltak som Miljøuka er en måte å tilrettelegge for slike prosesser.

Kristiansand kommune tok initiativ til å gjennomføre Miljøuka for første gang i 2019 med stor oppslutning og interesse fra innbyggere, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner. Uka ble åpnet av tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Nå gjennomfører vi Miljøuka for fjerde gang, fra 30. mai til 5. juni i år.

Miljøuka er en sammensmeltning av mange forskjellige arrangementer, der temaer knyttet til klima og miljø fremheves. Målet med Miljøuka er å skape en samarbeidsarena for næringsliv, akademia, innbyggere og offentlige aktører.

Kommunen innkaller samarbeidspartnere til flere innspillmøter for sammen å utvikle et faglig og interessant program som alle har eierskap til. Kommunen tilbyr utlån av lokaler, tilrettelegger for samhandling mellom samarbeidspartnere, støtter samarbeidspartnere med valg av konsepter for arrangementer og kurs, dekker noen kostnader knyttet til gjennomføring av noen arrangementer og synliggjør programmet på Miljøukas hjemmeside og i en rekke kanaler.

Tema ansvarlig forbruk og produksjon

Vi har valgt ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftsmål 12, som tema for Miljøuka i år. Vi ønsker å synligjøre utfordringer med høyt forbruk og dele kunnskap om sirkulær økonomi.

Videre ønsker vi å reflektere sammen over vårt overforbruk og hva som skal til for at vi får et mer bærekraftig forbruk og produksjon. Dette handler blant annet om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel kastes en tredjedel av maten som blir produsert, uten å bli spist. Dette må vi slutte med!

I år har vi nærmere 40 ulike aktiviteter og arrangementer i løpet av uka for små og store som synliggjør og tilrettelegger for redusert forbruk. Gjenbruksmarkeder, kunstinstallasjoner, filmer, boksalg, matkurs, klesbytemarked, konferanser, konserter, seminarer, fotballkamper for bærekraftmålene, reparasjonskurs, debatter og grønne mattilbud hos spisesteder gjenspeiler årets tema og bærekraftsmålene.

Noe for deg?

Nytt i år er «Noe for deg», et lokalt marked for kjøp og salg av lokale produkter, mat, små møbler, vintage klær, antikk, kunst og brukte ting av høy kvalitet. Kommunen ønsker med dette markedet å tilrettelegge for gjenbruk, ansvarlig forbruk og en tankegang om hvordan en sirkulær økonomi kan gjennomføres i praksis hos hver enkelt.

Videre ønsker vi å bidra til å forandre bruk og kast‐mentaliteten til i større grad å ta vare på tingene man har, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere. Responsen etter lanseringen i år viser at det er et behov for et slikt marked for denne typen kjøp og salg i befolkningen.

Kristiansand blant de beste i Norge?

Miljøuka har også som mål å posisjonere Kristiansand kommune som en av de beste i Norge på å fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

I år har vi etablert en nasjonal strategisk samarbeidsarena for deling av kunnskap og gode erfaringer som kan inspirere til handling og omstilling av samfunnet. Kristiansand kommune inviterer til GrønnPraksis 22, en nasjonal samarbeidsarena og konferanse over to dager under Miljøuka. GrønnPraksis 22 arrangeres i samarbeid med kommunenettverket «kortreist kvalitet», bestående av 11 kommuner/fylkeskommuner, i tillegg også KS og kunnskapsmiljøene Insam, CICERO og Civitas. Her møtes vi for å få presentert gode eksempler på klimaomstilling fra hele Norge, samhandle og utveksle erfaringer for sammen å nå de nasjonale målene for et lavutslippssamfunn.

Vi inviterer deg til Miljøuka fra 30. mai til 5. juni i år. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi velkommen til aktiviteter og tiltak for raskere omstilling til en mer bærekraftig kommune!  

Kontakt

Elizabeth Rojas
Klima og miljørådgiver
Mobil:
E-post

Publisert: 27. mai 2022 9:35
Oppdatert: 30. mai 2022 10:23