Program

Program dag 6. juni 2023

Presentasjonene fra Grønn Praksis 2023

Hovedkonferanse

Arena: Thon Hotel Norge - STUP,  Dronningens gate 5, 4610 Kristiansand.
 

08:30

Registrering, kaffe og myldring 

09:00

Åpning

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen.

09:15

Fra Global Naturavtale til lokal planvask

Generalsekretær Christian Steel/SABIMA

Lokalpolitikere har jussen og naturen på sin side når de velger å ta myr og annen viktig natur ut av gamle planer for utbygging. Det er på tide å rydde plass til naturen, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

– Samarbeidet er klokt, men lokalpolitikerne trenger ikke vente på noen resultater for å ta tak. Arbeidet med å vaske arealplanene kan starte i dag. Gå gjennom kommunens arealplan, finn alle viktige naturområder som i dag er regulert til utbygging og begynn arbeidet med å omregulere til naturområder, er Steels klare råd.

Christian Steel er cand.scient. i biologi fra Universitetet i Oslo med hovedfag på kattugle. Han har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler, særlig om fugler, og står bak flere kronikker, leserinnlegg og presseoppslag om natur og biologisk mangfold. Han er en kjent stemme i debatter om natur i Norge, og inviteres ofte til å medvirke i programmer både på radio og i fjernsyn.

Han kommer til GrønnPraksis 23 for å dele av sine erfaringer og sin kunnskap om utfordringer og løsninger innen arealforvaltning.

09:45

Udviklingsprojektet; Fremtidens Urbane Sundhedskultur

Arkitekt Trine Schmidt Nielsen, Juul Frost Arkitekter

Udviklingsprojektet; Fremtidens Urbane Sundhedskultur

Med støtte fra RealDania og baggrund i internationale samarbejder har Juul Frost Arkitekter iværksat Fremtidens Urbane Sundhedskultur. Målet med udviklingsprojektet er at fremme en bedre sammenhæng mellem byudvikling og borgernes sundhed og trivsel. 

Det byggede miljø har indflydelse på vores sundhedskultur. Med den stigende urbanisering får udformningen af vores byer og det byggede miljø en større betydning for vores generelle trivsel, sundhed og sundhedskultur.

Ifølge Sundhedsprofilen 2021 går den forkerte vej med folkesundheden på en lang række parametre. F.eks. er det kun 4 ud af 10 danskere lever op til WHO’s anbefalinger for fysisk aktivitet og ca. en ud af otte danskere har tegn på ensomhed. Det er udfordringer det byggede miljø kan bidrage til at løse.

Et helhedsorienteret værktøj

Fremtidens Urbane Sundhedskultur stiller sig på skuldrene af Juul Frost Arkitekters tidligere udviklingsprojekt ’Cities of well-being’, og tager afsæt i FN’s Verdensmål, med særligt fokus på mål 3: 'Sundhed og trivsel' og mål 11: 'Bæredygtige byer og lokalsamfund'.

Ambitionen med projektet er både at udvikle værktøjer og anbefalinger, så det bliver muligt at arbejde mere effektivt og helhedsorienteret med sundhed og sundhedskultur i det byggede miljø. På baggrund af en videns- og caseindsamling udvikles værktøjer, der på sigt afprøves i en række pilotprojekter. 

Tænketank, sundhedslabs og pilotprojekter

Projektet finder sted i samarbejde med hhv. Holbæk- og Aalborg kommune. Parallelt vil en tænketank, med repræsentanter fra bl.a. SDU, KU, DGI, mf., sikre innovationen gennem inddragelsen af tværfaglig viden om fysisk, social og mental sundhed set i et helhedsorienteret perspektiv. 

En række åbne sundhedslabs med forskellige temaer, spændende faglige inputs og diskussion skal desuden sikre, at aktører og interessenter kan bidrage med viden og konstruktiv kritik på projektet. 

Gå på opdagelse i publikationen 'Fremtidens Urbane Sundhedskultur'

Projektet har resulteret i en publikation, der indeholder en videns- og caseindsamling, bidrag fra tænketankens fageksperter og værktøjer til at arbejde helhedsorienteret med sundhed i planlægning.

Publikationen kan hentes online: https://juulfrost.dk/da/publication/fremtidens-urbane-sundhedskultur 

Trine Schmidt Nielsen arbejder I spændingsfeltet mellem arkitektur, landskabsarkitektur og byrum – Med et stærkt overblik sikrer Trine sammenhængende løsninger og et stærkt samspil mellem bygninger og byrum på tværs af skala.

Trine har erfaring fra udviklings- og forskningsprojekter såvel som konkrete projekter. En af Trines store styrker, er hendes evne til at få viden ud at virke – Hun omsætter systematisk viden og analyser til tiltag med effekt. Trines har bl.a. arbejdet på udviklingsprojekter indenfor optimering af indeklimaer samt tryghedsskabende og sundhedsfremmende byrum, herunder projektet ’Fremtidens Urbane Sundhed’, der har til formål er at udvikle strategiske redskaber til proaktivt at sikre sammenhængen mellem planlægning og sundhed, og dermed rammerne for en ny urban sundhedskultur. Med stærke kompetencer indenfor skitseringen af landskabs-, byrums- og bygningsprojekter sikre Trine visioner og koncepter, der skaber merværdi for brugerne af byens rum.

10:30

PAUSE

11:00

Areal og natur som begrenset ressurs. Hvordan teller vi det som teller?

Espen Reinfjord/ Regionleder analyse, plan og landskap hos Asplan Viak AS

Naturen er under press. Arealbruksendringer er viktigste årsak til at arter er truet i Norge. Samtidig står det globale samfunnet overfor en kraftig omstilling med et enormt behov for grønne industrielle løsninger.

Agder er godt posisjonert for å være en del av den kraftige industrielle omstillingen som må til, samtidig som byer og kommuner har mål om utvikling og vekst. En vekst som til nå har betydd økende forbruk av arealer.

Hva kan gjøres for å få arealbruken under kontroll? Kan vi føre regnskap over arealene og naturen vår? Kan vi se for oss metodikk som kompenserer og gjør at naturen kommer styrket ut?

Og samtidig - bør ikke ombruk og arealgjerrighet også gjelde cellekontoret,  parkeringsplassen og hytta di?

Espen Evensen Reinfjord er landskapsarkitekt fra NMBU og jobber som regionleder for Asplan Viak og bor i Arendal. Han er sensor på NMBU, en mye brukt foredragsholder, og har jobbet en årrekke med metodeutvikling for klimagassberegning av utearealer, en metodikk som fremmer bl.a. ombruk av arealer og bevaring av natur. Nå er det prosjekter med metodeutvikling for areal- og naturregnskap for kommunesektoren og systematikk for naturkompensasjon etter europeisk mal i samarbeid med store norske industriaktører som står på agendaen.

11:15

Brobygging og dialog som virkemiddel for grønn praksis

Daglig leder Alf Olsen/Nasjonalt Villaks senter og
seniorrådgiver Christiane Seehausen/Nansen Fredssenter

Det grønne skiftet er i økende grad preget av interessemotsetninger og til dels polarisering og konflikter. På mange felt blir det derfor viktigere at det legge til rette for samarbeid, felles løsninger og finne innovative vinn-vinn løsninger. Dette krever imidlertid at det tas initiativ og gjennomføres prosesser som kan forløse slike potensialer. Grønn praksis krever derfor også institusjoner og initiativ som legger grunnlag for at det bygges broer og etablerer tillit.

Nasjonalt villakssenter (NVL) ble opprettet av staten i 2019 og har enheter i i Tana, Namsos, Lærdal og Lyngdal. Senteret drive både kunnskapsformidling og brobygging. Det siste er en krevende oppgave på grunn av sterke interessekonflikter knyttet til villaksen og dens leveområder. NVL har derfor etablert samarbeid med Nansen Fredssenter som både har verktøy for og erfaringer med håndteringer av internasjonale og nasjonale konflikter. Partene samarbeider nå om nye former som samarbeid og dialog. Et viktig utgangspunkt at dialog er noe annet enn «snakke sammen», men en strukturert måte for å håndtere interessemotsetninger og skape endring.

OBS! Torsdag 8. juni blir det mulighet for å besøke Nasjonalt Villakssenter i Kvåsfossen. Se miljøukas program 8. juni

Et verktøy for dialog er nå under utprøving i Tana som er verdas viktigste elv for atlantisk laks. Det har vært fiske i Tana i flere tusen år, men elva er nå stengt for laksefiske. Vassdraget er stort og vassdrag med mange interessemotsetninger – mellom sjø og elv, mellom ulike fiskeinteresser, mellom kommuner og mellom land. Tanalaksen er også en viktig kultur- og tradisjonsbærer som det er knyttet sterke følelser til. Konfliktnivået er høyt, det er sterke interessemotsetninger og mangel på tillit mellom aktørene.  Daglig leder for Nasjonalt Villakssenter og Christiane Seehausen Nansen fredssenter presentere både verktøyet for dialog og erfaringer så langt. 

Innlegget er meget relevant for alle som arbeider med å realisere grønt samspill i praksis og som krever at interessemotsetninger håndteres på nye og innovative måter.

Alf Olsen jr er daglig leder for Nasjonalt Villakssenter fra 2018. Han er født og oppvokst i Lærdal i en familie med fem generasjoner laksefiskere. Alf har vært forsker ved Vestlandsforsking, daglig leder for Norsk villakssenter (1997-2003) og har erfaring med endringsprosesser fra en rekke kommunale lederverv, sist som rådmann i Lærdal kommune (2010-2018). 

Christiane Seehausen er seniorrådgiver ved Nansen Fredssenter. Gjennom en årrekke har hun utviklet og implementert dialogprosesser og opplæringer i Europa, Latin-Amerika, Afrika og Midtøsten. Hun har arbeidet flere år i Nicaragua, og senere som direktør for det kommunale integrasjonssenteret for flyktninger i Norge. Christiane er utdannet sykepleier med bachelorgrad i flerkulturell forståelse og har formell kompetanse innen organisasjon og ledelse, pedagogikk, coaching og utviklingsstudier.

11:45

Utdanningsprogram for regenerativ utvikling

Rektor Dag Jørund Lønning/HGU

Høgskulen for grøn utvikling har Kunnskap for utvikling! som visjon. I tråd med denne visjonen skal studiet synliggjøre og gi grunnleggende kunnskap om det handlingsrommet vi har til å påvirke framtida i positiv retning. Studiene har fokus på naturnær verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling.

Høgskulen har et nyskapende bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling. Dette er også et utdanningsprogram for å få til bærekraftig omstilling i praksis.

Innlegget vil gi innsikt i hvordan utdanning for ny og grønn praksis kan skje i praksis. Dette er relevant for alle som er opptatt av hvordan kompetanseutvikling rettet mot bærekraftig omstilling kan tilpasses de utfordringene vi står overfor.

Professor dr.philos. Dag Jørund Lønning er rektor ved HGUt. Han har spesialkompetanse på nyskaping og har fokusert spesielt på nyskaping knyttet til natur- og kulturressurser og implikasjoner og potensial for bygdesamfunn. Han er ledende i Norge når det gjeld forsking på natur- og kulturbasert nærings- og stadutvikling. Lønning har arbeidet mye med de tverrfaglege temaområda “regenerativt landbruk” og “regenerativ utvikling”. Dag Jørund Lønning har lenge vore knytt til EU-kommisjonen som ekspert på landbruk, bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv.

Lønning er landets første professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han vart kåra til Årets norske landbruksbloggar i 2014, Årets norske bygdeprofil i 2015 og Årets Meitemark i 2019.

12:15

LUNSJ

13:15

Omigjen: Et moderne kjøpesenter/Bærekraftsmålene i praksis

Bærekraftsrådgiver Tale Skage Torjussen/Asker kommune

I Asker komune finner man Norges største kjøpesenter for ombruk på 1500 m2.

Asker og Bærum kommuner samarbeidet vinteren 2020/ 2021 om mulighetsstudien «Arena for bærekraftig forbruk». Den utredet mulighetene for å etablere et nytt og bedre ombrukstilbud til innbyggerne for å øke ombruk, redusere avfallsmengder og stimulere til økt grønn næringsutvikling. Basert på anbefalingene i mulighetsstudien, har Asker kommune jobbet med en konkret idé om ombrukssenteret Omigjen med bruktbutikker, reparasjonstjenester og opplevelser.

- «Omigjen» skal bli noe helt nytt. Dette er for innbyggere som ønsker å handle ombruksvarer av høy kvalitet, kjøpe kortreist mat, reparere tingene de er glad i, ta en kaffe og treffe venner, forklarer prosjektleder for ombruk i Asker kommune Anja Østerli.

Senteret åpnet 17 november 2022 og til GrønnPraksis 23 kommer Daglig leder Desireé Hagman fra Asker kommune for å dele sine ambisjoner og erfaringer.

13:45

Innovative anskaffelser og sirkulær nyskaping

Koordinator Roy Akselsen/Birkenes kommune

Åtte Agder-kommuner samarbeider om å bruke innkjøpsmakten til å framskynde det grønne skiftet. Roy Akselsen – “kommunenes grønne mann” – er ansatt som prosjektleder for samarbeidet, et prosjekt som er unikt i Norge. – Min jobb er å finne stedene der vi kan kutte klimautslipp. Det gjør jeg ved å endre på atferd og oppførsel hos innkjøperne i kommunen, sier han. De første resultatene er allerede kommet.

Roy Akselsen kommer fra Toten og har allsidig bakgrunn. Han jobbet som tømrer i mange år. Ei arbeidsulykke kunne avsluttet yrkeslivet, men sendte ham i stedet på skolebenken. Han tok NTNU i Trondheim og Gjøvik med fordypning i fagene samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og design.

14:15

Ombrukssentraler bygg og anlegg – Ny infrastruktur for sirkulærøkonomi

Aasmund Bunkholt

14:30

PAUSE

14:45

Utsira går foran i utvikling av lokale energiløsninger og havvind 

Kommunedirektør May Britt Jensen, Utsira

Utsira er Norges minste kommune i folketall, men langt opp når det gjelder utvikling og innovasjon. Her er det etablert spennende samarbeid om et lokalt og grønt energisystem. Utsira er også «i vinden» når Norge skal omstille til havvind. På Utsira Nord skal det installeres 140 flytende vindmøller over 1.010 kvadratkilometer sjøareal. Dette har også konsekvenser for fiskeriene, fuglebestanden, miljøet for øvrig og ikke minst for lokalsamfunnet.

Du vil her få innsikt i hvordan Utsira utvikles som foregangskommune for en energiomstilling. Det kan gi matnyttig innsikt for alle som er opptatt av hvordan natur og lokale livskvalitet kan spille sammen med ny og grønn næringsutvikling og kommende havvindfelt i Norge. Kanskje kan det også inspirere til å tenke lokalt på en måte som også bidrar til handling globalt?

May Britt Jensen er kommunaldirektør på Utsira. Hun har lang og bred erfaring fra både kommunal og statlig areal- og miljøvernforvaltning samt næringsutvikling basert på naturressurser.

15:15

Jordhelse og karbonfangst

Prosjektleder Anders Næss/Grønt Fagsenter Buskerud

Forskningsprosjektet "Jordhelse og karbonfangst Buskerud 2021-2024" finansiert av Forskningsrådet. I prosjektet er det engasjert 19 bønder fra de tre kommunene Sigdal, Modum, og Krødsherad. Prosjektet inkluderer konvensjonelle, økologiske og regenerative gårdsbruk, både med og uten husdyr. 

Hovedmålsettingen for bøndene er å øke det organiske materialet i jorda i løpet av tre år. Prosjektet søker å finne frem til de beste agronomiske, og mest økonomisk effektive tiltak, for å få karbonet tilbake til jorda. Forskningsprosjektet i Buskerud legger grunnlaget for innovativ finansiering av karbonsertifikater, med praktiserende bønder i ulike driftssystemer. 

Anders Næss er siviløkonom med 23-års erfaring som økologisk kornbonde. Han har vært gründer for lokalmatsatsningen Økologisk Spesialkorn, og i dag er han ansatt som prosjektleder på Grønt Fagsenter Buskerud, hvor han leder prosjektet Jordhelse og karbonfangst, et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Anders er også PhD-stipendiat og jobber med en doktorgrad tilknyttet Nord Universitet innen økologisk økonomi.

Les mer om prosjektet på Grønt Fagsenter sin hjemmeside. www.xn--grntfagsenter-cnb.no/jordhelse-og-karbonfangst/

15:45

Finansering av bærekraftig omstilling

Leder for grønn finans i Kommunalbanken, Kia Kriens Haavi innleder til samtale med Kjetil Bjørklund, KS, Aasmund Bunkholt TreSenteret og Lars Wang, insam.

Leder for grønn finans i Kommunalbanken, Kia Kriens Haavi innleder til en samtale om utvikling av nye kriterier for finansiering av områdeutvikling og utbyggingsprosjekter. Kommunalbanken (KBN) står for cirka halvparten av kommunesektorens gjeld, og alle landets kommuner har lån i banken. Av totale utlån på 334 milliarder kroner er 45 milliarder kroner grønne lån med renterabatt øremerket klima- og miljøvennlige investeringer. En stor andel av disse har gått til utbyggingsprosjekter, og målet fremover er å redusere nedbygging av natur og fremme biologisk mangfold gjennom grønne lån.

16:10

Hovedprogram slutt

18:00

Fingermat og myldring 

Program 7. juni 

Denne dagen er det parallelle sesjoner fra morgenen og fra kl 13.30. Deltakerne må velge mellom ulike temamøter på ulike lokasjoner. Velg det du ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet. Mer info om hver post under. 

(NB! Programmet kan endres)

Oversikt over parallelle sesjoner. Samme info som under.

Parallelle sesjoner kl 08.30-13.00

Dypdykk: areal - 08.30-11.00

Partner: Agder Fylkeskommune
Konferansier: Espen Evensen Reinfjord, Regionleder analyse, plan og landskap hos Asplan Viak AS
Arena: Asplan Viak, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand S
Kapasitet: 60 personer

08.30 Kaffe og myldring
09.00 - Velkommen - Politisk representant/Agder Fylkeskommune
09.10 - Fremtidens arealforvaltning, Nye verktøy - Avdelingsleder Gunnar Ogwyn Lindaas/Agder Fylkeskommune
09.30 - Hva er bærekraftig bruk av kommunens arealer - seniorforsker Anders Tønnesen/Cicero/UIO
09.50 - Fra ord til handling - Et grønt skifte for natur- og arealforvaltningen - Spesialrådgiver Maja Dinéh Sørheim/Nordre Follo kommune
10.10 - Beregning av naturtypepoeng - Heiko Liebel, seniorkonsulent i Asplan Viak
10.30 - Dialogen: Hvor er arealutviklinen på vei - Gunnar Ogwyn, Maja Dinéh Sørheim og Heiko Liebel i dialog med Espen Evensen Reinfjord
11.00 - 11.30 LUNSJ og mingling

Dypdykk: Omstilling - Kl 08.30-13.00

Partner: Include/ Universitetet i Oslo/ Karen O`Brien
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet: 120 personer 

Omstilling i praksis - et praktisk rammeverk 

En workshop ledet av Karen O’Brien, UiO/Include og Ioan Fazey, University of York. 

Hvordan kan vi lede prosesser som fører til både rettferdig og bærekraftig omstilling. Og hva betyr «systemendringer» i praksis? På dette dypdykket gås det i dybden på hvordan lede og ta del i prosesser som både gir nytenking og endret praksis.

Som deltaker vil du få innsikt i to komplementære rammer for å tenke og engasjere seg annerledes i endringsprosesser. Three Spheres of Transformation rammeverket fokusere på samspillet mellom praktiske tiltak, politiske rammer og de mer grunnleggende ideene for å få til systemendring. Three Horizons-rammeverket er et verktøy for å gjennomføre en fremtidsprosess som gjennom effektfulle samtaler legger grunnlag for bærekraftig omstilling. Disse to rammeverkene vil til sammen gi deltakerne en en praktisk metode for å få til «systemendring» i praksis og grunnlag for en ønskelig fremtid. Det legges vekt på hvordan forståelse for spenningen mellom dagens kontekst og en transformert fremtid styrker evne til å utvikle integrert strategier for omstilling.

Dypdykket er også godt egnet for personer eller grupper med som ønsker å samarbeide om å gjennomføre omstillingsprosesser hvor individuelle kompetanse og kollektiv handlekraft utvikles.

Karen O’Brien er en internasjonalt anerkjent ekspert på klimaendringer og bærekraftig transformasjon med over 30 år erfaring innen klimaforskning. Karens forskning fokuserer på de sosiale og menneskelige dimensjonene av klimaendringer. Hun er interessert i antagelser, verdier, verdenssyn og paradigmer – og hvilken rolle det har for å få en bevisst, dyp, sosial endring. Karen har ledet en rekke store forskningsprosjekter og har vært involvert i arbeid til FNs klimapanel og FNs naturpanel, samt Future Earth. Karen er blant lederne i den pågående Transformative Change Assessment i FNs naturpanel. Hennes siste bok er "You Matter More Than You Think: Quantum Social Change for a Thriving World". Karen er blitt kåret til en av de mest innflytelsesrike forskerne innen sitt felt og i 2021 mottok hun sammen med to andre den prestisjerike BBVA Foundations Frontiers of Knowledge Award for Climate Change. Hun er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og med-gründer i cCHANGE, en ideell organisasjon som støtter samfunnsaktører i å skape og lede rettferdig og bærekraftig omstilling.

Forskningsenteret Include er knytte til Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo (UiO). Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Ioan Fazey er Professor of Social Dimensions of Environment and Change ved University of York, UK og Director of Strategy for Department of Environment and Geography.  Fazeys forskning og praksis fokuserer på ledelse og transdisiplinær omstilling (transformation).

12.00 - LUNSJ og myldring

Dypdykk: Karbonfangst - kl 08.30-14.00

Partner: Returkraft
Arena: Returkraft AS, Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand S

Det er økende erkjennelse i samfunnet om at det ikke er nok å redusere CO2-utslippen for å nå klimamålene. Det betyr at karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) må fungere som supplerende tiltak. Dette reiser også mange nye og komplekse problemstillinger i kommuner og lokalsamfunn.

På dette dypdykket vil sentrale aktører dele sine erfaringer knyttet til arbeid med etablering av karbonfangstprosjekter. Fokus vil være samarbeid om hvordan håndtering av karbonfangst kan realiseres i praksis samt hva karbonfangst kan betyr av nye muligheter for lokal innovasjon og næringsutvikling. Sentrale spørsmål er hva som kreves av konsesjoner, endringer i arealdisponering samt infrastruktur og nye logistikkløsninger. På dypdykket vil det bli presentert konkrete eksempler på både fangst fra punktutslipp og bruk av natur som fangstmedium (regenerative strategier).

Målgruppe er alle som har en rolle i planlegging og forvaltning og areal, infrastruktur eller næringsliv som kan bidra både til at det etableres anlegg og infrastruktur for karbonhåndtering på en måte som sikrer naturkvalitet og legger grunnlag for ny grønn næring.

Dypdykket en god mulighet til å komme i dialog med aktører som har mye praktisk erfaring og bli bedre rustet til å nye håndtere problemstillinger og krav som framover vil berøre lokalsamfunn og regioner.

Program:

08.30          Kaffe/registrering
09.00          Karbonfjerning - en ny utfordring for kommuner og næringsliv. Prosjektleder for karbonfangst ved Returkraft AS, Ketil Bergmann
09.30          Anlegg og infrastruktur for karbonfjerning - hva innebærer dette i praksis for Oslo? CCS på Oslo Hafslund Celsio - Markus Hole
10.00          Kommuner og regioner som tilretteleggere for infrastruktur og næringsutvikling knyttet til håndtering av karbon. Prosjektleder Jens Therkelsen, Thisted kommune. Også Søren Zohnesen, Havnechef deltar fra Thisted kommune. 
10.45           Pause
11.00           Regenerative strategier for bærekraftige karbonkretsløp. Rektor Høgskolen for Grøn Utvikling, Dag Jørund Lønning.
11. 30          Strategier og samskaping av nye løsninger for fangst, transport, lagring og bruk av karbon. Panelsamtale med innlederne på dypdykket.
12.00           Lunsj
13.00          Befaring på Returkrafts pilotanlegg for karbonfjerning (alternativt transport til hotell for andre dypdykk)
14.00           Slutt

Møteledelse: Lars Wang, insam 

Kickoff – Nettverk for sirkulærøkonomi - Kl 08.30-13.00

Partner: KS
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet: 30 personer 

Kickoff – Nettverk for sirkulærøkonomi

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. Dette betyr å stimulere til samarbeid lokal og regionalt mellom næringsliv, offentlig aktører, innbyggere og organisasjoner. Gjennom «kortreiste kretsløp» legges det også grunnlag for å styrke sosial og lokaløkonomisk bærekraft og sikre at sirkulærøkonomi også blir lokal og regional samarbeidsøkonomi.

KS har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for sirkulærøkonomi (Deloitte, 2022) og vil våren 2023 ferdigstille en veileder for sirkulærøkonomi. Med dette utgangspunktet inviterer KS til et åpent nettverk for sirkulærøkonomi. Både kommuner, næringsliv og andre aktører som er opptatt av å realisere sirkulærøkonomiske løsninger i praksis er velkomne til å delta. Dette dypdykket markerer derfor også oppstart av Nettverk for sirkulærøkonomi. 

Møteleder Guro Bøe Wensaas, KS

 

8.30 - 8.45 Kaffe

8.45 Velkommen 

 • Guro Wensaas

9.00 Sirkulær økonomi som driver i omstillingen mot et lavutslippssamfunn – hvor går veien?

 • v/ Anders Løken Magnus, Deloitte

9.45 Hvorfor og hvordan kan kommuner og fylker jobbe med sirkulær økonomi, fokus på styring og ledelse

 • v/ Kjetil Bjørklund, KS

10.15 Pause 

10.30 Indikatorer for sirkulærøkonomi

 • Ellen Høvik, Circular Norway

10.50 Sirkulære Bergen 

 • v/Silje Østerbø, Rådgiver Klimaetaten Bergen Kommune

11.15 Hva kan et nettverk bidra med? Organisering og fokusområder

 • v/ Mona Munthe-Kaas,  Deloitte, nettverket

12.30 Takk for nå/oppsummering 

 • Kjetil Bjørklund

Parallelle sesjoner kl 13.30-16.00

Dypdykk: Sirkulær byggebransje - Kl 13.30-16.00

Partner: Bølgen bærekraftsenter 
Arena: Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A. 4610 Kristiansand
Kapasitet: 70-100 personer 

Sirkulær byggebransje

Hva må til for å gjøre byggebransjen mer sirkulær?

I dette seminaret får du presentasjon av fremragende eksempler og løsninger for rehabilitering, fleksible bygg, ombrukskartlegging, ombruk og gjenvinning.

Konferansier: Kristin Øygarden

Program

13:30 Velkommen ved Solveig Nilsen, daglig leder Bølgen bærekraftsenter

13:35 Hvordan gjøre byggebransjen sirkulær: Om FutureBuilt og endringsyktighet

 • Erlend Seilskjær, prosjektleder FutureBuilt
 • Hva er Futurebuilt?
 • Hva mener vi med en sirkulær byggebransje?
 • Hva betyr endringsdyktighet?
  FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen

13:45 Renovering i stedet for riving: prosjektet Kristinakvarteret i Tønsberg

 • Cecilie Bjerke Skjømming, arkitekt og regionleder i Asplan Viak
 • Kristinakvarteret midt i Tønsberg er renovert fra et slitent energisluk til forbildeprosjekt med passivhusstandard og Breeam excellent sertifisering. Et kontorbygg fra 80-tallet ble både oppgradert og utvidet fra 4 til 7 etasjer, og bysentrum ble styrket med flere attraktive arbeidsplasser og aktivitet. Oppdragsgiver Kaldnes vest AS.
 • Asplan Viak jobber tverrfaglig med rehabilitering og transformasjon, med mål om finne helhetlige og varige løsninger. Et stadig større og viktigere arbeidsområde også i et klimaperspektiv.

13:50 Sirkulær ressurssentral: Om ny sentral for brukte byggevarer

 • Aasmund Bunkholt, styreleder Sirkulær Ressurssentral AS (SRAS) i Oslo
 • SRAS åpnet 14. mars i år og har ambisjoner om å bli en av Europas største "sentral" for brukte byggevarer.
 • SRAS ble skapt gjennom et samarbeid mellom Resirqel, Statsbygg og Pådriv. I denne prosessen donerte Statbygg et ca 5 mål stort byggetelt til Pådriv som er en ideel, ikke kommersiell aktør. Pådriv etablerte det 100% eide selskapet SRAS og fikk med seg Resirqel, Statsbygg, OsloBygg, Mustad Eiendom, Obos og Gjensidige som "strategiske samarbeidspartnere". Partnerne bidrar både med kunnskap/erfaring og ikke minst økonomiske ressurser.

14.05 Bjørndal Vedlikehold: Om Materialbanken for bygningsvern

 

 • Prosjektansvarlig Joakim Gitlestad, og daglig leder Erik Bjørndal fra Materialbanken for bygningsvern
 • Materialbanken for bygningsvern er en unik ombrukssentral i Norge som har spesialisert seg på å gjenbruke byggevarer produsert før 1940.
 • Materialbanken presenteres av daglig leder Erik Bjørndal, som er utdannet byggmester, og prosjektansvarlig Joakim Gitlestad, som er utdannet bygningsingeniør med spesialisering i bygningsvern. Materialbanken drives av Bjørndal Vedlikehold.

14:15 Kaffepause med forfriskninger (15 min) nydelige kaker fra Spiren kafe og fruktfat

14:30 Gjenbruk i stedet for riving: Om prosjektet Kristinakvarteret i Tønsberg

 • Cecilie Bjerke Skjømming, arkitekt og regionleder i Asplan Viak
 • Kristinakvarteret midt i Tønsberg er renovert fra et slitent energisluk til forbildeprosjekt med passivhusstandard og Breeam excellent sertifisering. Et kontorbygg fra 80-tallet ble både oppgradert og utvidet fra 4 til 7 etasjer, og bysentrum ble styrket med flere attraktive arbeidsplasser og aktivitet. Oppdragsgiver Kaldnes vest AS.

14:40 Bygge for ombruk: Om EON Element - miljøvennlighet som økonomisk fordel i bygge bransjen

 • daglig leder Kjetil Sivertsen, EON Element som produsere miljøvennlige enkle bygningssystemer

  EON har et unikt miljøfokus som gir økonomisk fordel til det grønne skiftet. Gjennom en banebrytende tilnærming til bygningselementer har de klart å kombinere miljøvennlighet med økonomisk bærekraft. Sivertsen vil her vise hvordan EON's byggnings elementer som er produsert uten avfall, med tradisjonelle materialer gjør at en kan bygge lavenergihus uten ekstra kostnad.

14:50 Gjenbruksmaterialer: betongelementer av resirkulert glass

 • Rolf Jakobsen, gründer, styreleder og produktutvikler i Foamrox

  Foamrox er leverandør av celleglassplater til isolasjon, laget av 100 prosent resirkulert glass. Produktene gir meget lave klimagassutslipp både når det gjelder produksjon, transport og montering.Foamrox AS er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring. 

15:00  Muliggjørende teknologi: Om 3D-print av betong

 • Karianne Ormseth, Mechatronics Innovation Lab

  Karianne Ormseth jobber som prosjektansvarlig i Mechatronics Innovation Lab. Sammen med en rekke store industriaktører er de i gang med et stort prosjekt som skal ta i bruk 3D-print av betong for grønn omstilling i byggebransjen. Hun vil fortelle om prosjektet og hvordan bruk av muliggjørende teknologi vil kunne løse utfordringer og gi muligheter for en sirkulær byggebransje.

15:15-16:00 Idé-myldring, ledet av Karianne Ormseth

 • Overgangen fra lineær til sirkulær åpner for innovasjon og nye bedrifter. Bli med på idé-myldring og kanskje starten på noen nye gründer-eventyr?

 

Dypdykk: Havvind - Kl 13.30-16.00

Partner: Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Fremtidens Havvind
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet 120 personer 

Fremtidens Havvind – hvordan sikre langsiktig (politisk) legitimitet og bred regional verdiskaping?

Havvind blir en viktig del av i fremtidens energisystem, og anses som sentralt for å løse både klima- og energikrisen. Internasjonale, nasjonale og regionale aktører posisjonerer nå Agder som en nøkkelregion for den norske havvindsatsningen – en satsing som vil bidra til grønn omstilling og økt verdiskaping.  

Havvindsatsningen på Agder vil påvirke både økonomiske, sosiale og økologiske aspekter ved den regionale fremtiden. Det skaper enorme muligheter, men kan også skape store utfordringer. I denne sesjonen setter vi søkelys på noen av de store spørsmålene om hvordan det kan skapes samarbeid, rammer og retningslinjer for havvind som sikrer ikke bare mer energi, men også langsiktig politisk legitimitet og bred regional verdiskaping i en region med høye bærekraftsambisjoner. 

I dette dypdykket vil du få innspill fra flere relevante aktører: Kristiansand kommunes ambisjoner knyttet til fornybar energi og regional verdiskaping, næringslivets perspektiver på Fremtidens Havvind og Equinor sine ambisjoner og perspektiver på Sørlige Nordsjø II. Vi vil også høre Utsira kommunes perspektiver på havvind utviklingen, og erfaringer fra Danmark hvor havvind i stor grad har påvirket Esbjerg Havn. Da fremtidens havvind og den regionale utviklingen er veldig avhengig av fremtidens kompetanse så har vi også invitert en mastergradsstudent til å presentere sine perspektiver på hvordan Agder kan bli den foretrukne bo og arbeidsmarked for fremtidens arbeidstakere. Sesjonen innledes av UiA med en presentasjon fra prosjektet Fremtidens Havvind – utfordringer og muligheter for regional verdiskaping, og avsluttes med en paneldebatt.

Program:

Kl. 13.30-15.15: Velkommen og innlegg

 • Velkommen, v/ ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune
 • Universitet i Agder: «Havvind og rettferdig regional omstilling»
  Presentasjon av rapport om på utforinger og muligheter for fremtidens havvind på Agder 
  v/ Laura Tolnov Clausen og Mikaela Vasstrøm
 • Kristiansand kommune: «Om kommunens rolle og satsing på fornybarregionen»                
  v/ Bernt Jørgen Stray, direktør Samhandling og innovasjon
 • Fremtidens Havvind: «Agder, kompetanse og samarbeid – en nøkkel i norsk havvindsatsning»
  v/ Rune Klausen, NODE/Fremtidens Havvind
 • Equinor: «En utviklers perspektiv på havvind i Norge»
  v/ Marianne Munch-Søegaard, prosjektleder fornybar energi

Kl. 14.20: Kort pause

 • Utsira kommune: «Utsira og Utsira Nord: Norges minste kommune blir Norges første og største på Flytende Havvind»
   v/ May Britt Jensen, kommunedirektør
 • Odense Havn: «A Danish port's perspective on offshore wind development in Europe»
  v/ Jakob Elmkær Hansen, Deputy Manager Odense Havn
 • Student og kompetansebehov: Hva er en attraktiv region for en nyutdannet jobbsøker?
  v/ Camilla Leikvol, Masterstudent, Fornybar energi, Tek-Real, UiA

Kl. 15.15 Pause

Kl. 15.30-16.00: Paneldebatt

 • Vi inviterer deltakerne på scenen og åpner for debatt og spørsmål fra salen
  Debatt ledes av Kim Ø. Øvland, Kristiansand kommune

 

 

Påmelding til GrønnPraksis 2023

GrønnPraksis foregår i Kristiansand sentrum 6.-7. juni 2023 på Thon Hotel Norge. Billetten til konferansen inneholder inngang dag en og dag to med lunsj, og fingermat på kvelden 6. juni. 

Overnatting bestilles direkte hos hotellet på e-post: hotelnorge@olavthon.no. Bruk bestillings-ID: Miljøuka 2023 – 30066131, for avtalepris. 

Dersom du kommer mandag 5. juni anbefaler vi at du sjekker ut åpningsfesten til Miljøuka i Kristiansand. Det er et stort gratisarrangement der blant annet forfatter Maja Lunde og artist Marte Wulff deltar med program. Dette er ikke en del av GrønnPraksis-programmet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen kan du ta kontakt med prosjektleder for GrønnPraksis, Jon Mihle - Insam AS på telefon: 924 62 539 eller e-post

Publisert: 3. mars 2023 10:22
Oppdatert: 12. september 2023 11:33