Program

Program dag 6. juni 2023

(NB! Programmet kan endres)

Hovedkonferanse

Arena: Thon Hotel Norge - STUP,  Dronningens gate 5, 4610 Kristiansand.
 

08:30

Registrering, kaffe og myldring 

09:00

Åpning

(TBA)

09:15

Fra Global Naturavtale til lokal planvask

Generalsekretær Christian Steel/SABIMA

09:45

Bio-based Brutalism and Rational Rewilding. Rewilding Groningen, best practice from the Netherlands

Erik Roerdink/De Zwarte Hand og Jeroen de Willigen

Erik Roerdink (1982), partner | architect at De Zwarte Hond, leads the Groningen office of De Zwarte Hond. He is the driving force behind various bio-based architecture projects of De Zwarte Hond in the Netherlands. These projects are characterized by the use off wood construction and nature-inclusive design combined with a local architecture tradition.  Roerdinks aim is to create buildings that can last forever

Jeroen de Willigen (1968), urbanist and creative director of De Zwarte Hond, was City Architect of Groningen for six years. During this time he was responsible for the development of the city based on nature-inclusive and emission free principles. Within De Zwarte Hond De Willigen is responsible for the design of numerous distinctive urban developments, where proximity and inclusiveness in all its facets form the most important paradigms.

10:30

PAUSE

11:00

Nye strategier for interkommunalt samarbeid

Rådgiver Rachel Berglund/Agder FK

11:15

Brobygging og dialog for innovativ naturforvaltning

Daglig leder Alf Olsen/Norsk Villaks senter og
seniorrådgiver Christiane Seehausen/Nansen Fredssenter

11:45

Utdanningsprogram for regenerativ utvikling

Rektor Dag Jørund Lønning/HGU

12:15

LUNSJ

13:15

Omigjen: Et moderne kjøpesenter/Bærekraftsmålene i praksis

Daglig leder Desireé Hagman/
Asker kommune

13:45

Innovative anskaffelser og sirkulær nyskaping

Koordinator Roy Akselsen/Birkenes kommune

14:15

Ombrukssentraler bygg og anlegg – Ny infrastruktur for sirkulærøkonomi

14:30

PAUSE

14:45

Utsira går foran i utvikling av lokale energiløsninger og havvind 

Kommunedirektør May Britt Jensen, Utsira og forsker Mikkel Vindegg, CICERO

15:15

Regenerativ karbonfangst og jordhelse

Prosjektleder Anders Næss/Grønt fagsenter Buskerud

15:45

Recapitulate & Rethink Nature?

Daglig leder Lars Wang/INSAM

16:00

Hovedprogram slutt

18:00

Fingermat og myldring 

Program 7. juni 

Denne dagen er det parallelle sesjoner fra morgenen og fra kl 13.30. Deltakerne må velge mellom ulike temamøter på ulike lokasjoner. Velg det du ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet. Mer info om hver post under. 

(NB! Programmet kan endres)

Oversikt over parallelle sesjoner. Samme info som under.

Parallelle sesjoner kl 08.30-13.00

Dypdykk: areal - 08.30-13.30

Partner: Agder Fylkeskommune
Arena: Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A. 4610 Kristiansand
Kapasitet: 70-100 personer

08.30 Kaffe og myldring
09.00 - Velkommen - Politisk representant/Agder Fylkeskommune
09.15 - Fra ord til handling - Et grønt skifte for natur- og arealforvaltningen - Spesialrådgiver Maja Dinéh Sørheim/Nordre Follo kommune
10.00 - Hva er bærekraftig bruk av kommunens arealer - Professor Anders Tønnesen/Cicero/UIO
11.00 - PAUSE
11.15 - Fremtidens arealforvaltning, Nye verktøy - Avdelingsleder Gunnar Ogwyn Lindaas/Agder Fylkeskommune
12.00 - LUNSJ og myldring

Dypdykk: Omstilling - Kl 08.30-13.00

Partner: Include/ Universitetet i Oslo/ Karen O`Brian
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet: 120 personer 

Omstilling i praksis - et praktisk rammeverk 

En workshop ledet av Karen O’Brien, UiO/Include

Hvordan kan vi lede prosesser som fører til både rettferdig og bærekraftig omstilling. Og hva betyr «systemendringer» i praksis? På dette dypdykket gås det i dybden på hvordan lede og ta del i prosesser som både gir nytenking og endret praksis.

Som deltaker vil du få innsikt i to komplementære rammer for å tenke og engasjere seg annerledes i endringsprosesser. Three Spheres of Transformation rammeverket fokusere på samspillet mellom praktiske tiltak, politiske rammer og de mer grunnleggende ideene for å få til systemendring. Three Horizons-rammeverket er et verktøy for å gjennomføre en fremtidsprosess som gjennom effektfulle samtaler legger grunnlag for bærekraftig omstilling. Disse to rammeverkene vil til sammen gi deltakerne en en praktisk metode for å få til «systemendring» i praksis og grunnlag for en ønskelig fremtid. Det legges vekt på hvordan forståelse for spenningen mellom dagens kontekst og en transformert fremtid styrker evne til å utvikle integrert strategier for omstilling.

Dypdykket er også godt egnet for personer eller grupper med som ønsker å samarbeide om å gjennomføre omstillingsprosesser hvor individuelle kompetanse og kollektiv handlekraft utvikles.

Karen O'Brien er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo og knyttet til Forskningssenteret Include. Karen er en internasjonalt anerkjent ekspert på klimaendringer, sårbarhet og tilpasning og arbeider også med hvordan personlige, kulturelle og systemiske transformasjoner kan integreres og forsterke hverandre. Karen er opptatt av hvordan transdisiplinære og integrerte tilnærminger til global endringsforskning kan bidra til en bedre forståelse av hvordan samfunn både skaper og reagerer på endringer. Hun har deltatt i fire IPCC-rapporter og sitter i Science Committee for Future Earth, et 10-årig forskningsinitiativ for global endring. Hun er også medgründer av cCHANGE.no, et nettsted som gir perspektiver på transformasjon i et klima i endring.

Forskningsenteret Include er knytte til Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo (UiO). Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

12.00 - LUNSJ og myldring

Dypdykk: Karbonfangst - kl 08.30-14.00

Partner: Returkraft
Arena: Returkraft AS, Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand S

Det er økende erkjennelse i samfunnet om at det ikke er nok å redusere CO2-utslippen for å nå klimamålene. Det betyr at karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) må fungere som supplerende tiltak. Dette reiser også mange nye og komplekse problemstillinger i kommuner og lokalsamfunn.

På dette dypdykket vil sentrale aktører dele sine erfaringer knyttet til arbeid med etablering av karbonfangstprosjekter. Fokus vil være samarbeid om hvordan håndtering av karbonfangst kan realiseres i praksis samt hva karbonfangst kan betyr av nye muligheter for lokal innovasjon og næringsutvikling. Sentrale spørsmål er hva som kreves av konsesjoner, endringer i arealdisponering samt infrastruktur og nye logistikkløsninger. På dypdykket vil det bli presentert konkrete eksempler på både fangst fra punktutslipp og bruk av natur som fangstmedium (regenerative strategier).

Målgruppe er alle som har en rolle i planlegging og forvaltning og areal, infrastruktur eller næringsliv som kan bidra både til at det etableres anlegg og infrastruktur for karbonhåndtering på en måte som sikrer naturkvalitet og legger grunnlag for ny grønn næring.

Dypdykket en god mulighet til å komme i dialog med aktører som har mye praktisk erfaring og bli bedre rustet til å nye håndtere problemstillinger og krav som framover vil berøre lokalsamfunn og regioner.

Program:

08.30          Kaffe/registrering
09.00          Karbonfjerning - en ny utfordring for kommuner og næringsliv. Prosjektleder for karbonfangst ved Returkraft AS, Ketil Bergmann
09.30          Anlegg og infrastruktur for karbonfjerning - hva innebærer dette i praksis for Oslo ? Direktør for CCS på Oslo Hafslund Celsio, Jannicke Gerner Bjerkås.
10.00          Kommuner og regioner som tilretteleggere for infrastruktur og næringsutvikling knyttet til håndtering av karbon. Prosjektleder Jens Therkelsen, Thisted kommune. Også Søren Zohnesen, Havnechef deltar fra Thisted kommune. 
10.45           Pause
11.00           Regenerative strategier for bærekraftige karbonkretsløp. Rektor Høgskolen for Grøn Utvikling, Dag Jørund Lønning.
11. 30          Strategier og samskaping av nye løsninger for fangst, transport, lagring og bruk av karbon. Panelsamtale med innlederne på dypdykket.
12.00           Lunsj
13.00          Befaring på Returkrafts pilotanlegg for karbonfjerning (alternativt transport til hotell for andre dypdykk)
14.00           Slutt

Møteledelse: Lars Wang, insam 

Kickoff – Nettverk for sirkulærøkonomi - Kl 08.30-13.00

Partner: KS
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet: 30 personer 

Kickoff – Nettverk for sirkulærøkonomi

KS arbeider aktivt for å legge til rette for at kommunene tar en aktiv rolle i omstillingen til sirkulærøkonomi. Dette betyr å stimulere til samarbeid lokal og regionalt mellom næringsliv, offentlig aktører, innbyggere og organisasjoner. Gjennom «kortreiste kretsløp» legges det også grunnlag for å styrke sosial og lokaløkonomisk bærekraft og sikre at sirkulærøkonomi også blir lokal og regional samarbeidsøkonomi.

KS har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for sirkulærøkonomi (Deloitte, 2022) og vil våren 2023 ferdigstille en veileder for sirkulærøkonomi. Med dette utgangspunktet inviterer KS til et åpent nettverk for sirkulærøkonomi. Både kommuner, næringsliv og andre aktører som er opptatt av å realisere sirkulærøkonomiske løsninger i praksis er velkomne til å delta. Dette dypdykket markerer derfor også oppstart av Nettverk for sirkulærøkonomi. 

Møteleder Guro Bøe Wensaas, KS

Sirkulær økonomi som driver i omstillingen mot et lavutslippssamfunn – hvor går veien?
v/ Anders Løken Magnus, Deloitte

Hvorfor og hvordan kan kommuner og fylker jobbe med sirkulær økonomi, fokus på styring og ledelse
v/ Kjetil Bjørklund, KS

Hva kan et nettverk bidra med? Organisering og fokusområder, aktuelle deltakere 
v/ Mona Munthe-Kaas,  Deloitte
Drøfting med deltakerne

To eksempler på sirkulær praksis:
Ombrukskjøpesenteret ReSirkula – Hvorfor er et slik senter en god ide, og hvordan fikk det til?
v/ Grethe Olsbye, dir. Sirkula IKS
Sirkula fikk Samfunnsbedriftenes bærekraftspris - Samfunnsbedriftene

Veien videre, etablering av styringsguppe for nettverket

Parallelle sesjoner kl 13.30-16.00

Dypdykk: Sirkulær byggebransje - Kl 13.30-16.00

Partner: Bølgen bærekraftsenter 
Arena: Bølgen bærekraftsenter, Dronningensgate 2A. 4610 Kristiansand
Kapasitet: 70-100 personer 

Sirkulær byggebransje

Hva må til for å gjøre byggebransjen mer sirkulær?

13:30 -15:00 Eksempler fra bransjen

Presentasjon av fremragende eksempler og løsninger for rehabilitering, fleksible bygg, ombrukskartlegging, ombruk og gjenvinning.

15:00 - 16:00 Idé-myldring

Overgangen fra lineær til sirkulær åpner for innovasjon og nye bedrifter. Bli med på idé-myldring og kanskje starten på noen nye gründer-eventyr?

 

Dypdykk: Havvind - Kl 13.30-16.00

Partner: Universitetet i Agder
Arena: Thon Hotel Norge 
Kapasitet 120 personer 

Fremtidens Havvind – hvordan sikre langsiktig (politisk) legitimitet og bred regional verdiskaping?

Havvind blir en viktig del av i fremtidens energisystem, og anses som sentralt for å løse både klima- og energikrisen. Internasjonale, nasjonale og regionale aktører posisjonerer nå Agder som en nøkkelregion for den norske havvindsatsningen – en satsing som vil bidra til grønn omstilling og økt verdiskaping.  

Havvindsatsningen på Agder vil påvirke både økonomiske, sosiale og økologiske aspekter ved den regionale fremtiden. Det skaper enorme muligheter, men kan også skape store utfordringer. I denne sesjonen setter vi søkelys på noen av de store spørsmålene om hvordan det kan skapes samarbeid, rammer og retningslinjer for havvind som sikrer ikke bare mer energi, men også langsiktig politisk legitimitet og bred regional verdiskaping i en region med høye bærekraftsambisjoner. 

I dette dypdykket vil du høre mer om Kristiansand kommunes ambisjoner knyttet til fornybar energi og regional verdiskaping, UiAs forskning på feltet og næringslivets perspektiver ved innlegg fra Fremtidens Havvind. Og kanskje viktigst; du som deltar inviteres inn i dialog om de store spørsmålene! 

Utsira kommune vil også delta i dypdykket og trekke trådene fra innlegg dag 1 til havvind.

Påmelding til Grønn Praksis 2023

Grønn Praksis foregår i Kristiansand sentrum 6.-7. juni 2023 på Thon Hotel Norge. Billetten til konferansen inneholder inngang dag en og dag to med lunsj, og fingermat på kvelden 6. juni. 

Overnatting bestilles direkte hos hotellet på e-post: hotelnorge@olavthon.no. Bruk bestillings-ID: Miljøuka 2023 – 30066131, for avtalepris. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om konferansen kan du ta kontakt med prosjektleder for Grønn Praksis, Jon Mihle - Insam AS på telefon: 924 62 539 eller e-post

Publisert: 3. mars 2023 10:22
Oppdatert: 21. mars 2023 13:27