Hovedprogram 30.november

Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge samarbeider om programmet for dag 2, som har to hovedtemaer:

  1. Hvordan kommunene kan legge til rette for økt samarbeid med frivillige lag og foreninger
  2. Hvordan kommuner og frivillige lag og foreninger sammen kan bidra til økt deltakelse og inkludering for barn og unge. 

Et mål med konferansen er å skape en møteplass og en felles forståelse for mulighetene som ligger i økt samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor. Andre mål er å dele verktøy for tilrettelegging og for økt deltakelse, få fram innspill og råd fra frivillige lag og foreninger, og diskutere mulige tiltak.

Vi ønsker å samle:

  • Kommunale ledere og medarbeidere som forholder seg til frivillig sektor, som for eksempel kulturavdeling, frivillighetsenhet, oppvekstavdeling, helse- og mestring, planleggere
  • Representanter for regionale frivillige organisasjoner og paraplyorganisasjoner, samt lokale lag og foreninger (uten regionalt ledd) som arbeider med barn og unge.
  • Representanter fra NAV, statsforvalter og andre offentlige myndigheter
  • Daglige ledere og styreledere i frivilligsentraler

Deltagelse dag 2 finansieres av fylkeskommunen, og er gratis for deltakerne (Man må melde seg på og "kjøpe billett" til kr. 0-,)

Program

09:30 - 09:35

Velkommen!

Agder fylkeskommune

09:35 - 10:05

Drivhuset våre barn vokser opp i – om hva som skaper gode oppvekstvilkår

Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse, Agder fylkeskommune

Offentlig tilrettelegging og lokal frivillighetspolitikk

10:05 - 10:20

Hva skal til for at frivillige organisasjoner skal få et større eierskap i folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge

Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge

10:20 - 10:30

Hvordan kan Frivillighet Norge hjelpe kommuner som ønsker en tettere dialog og
samhandling med frivillig sektor lokalt? 

Brita Brekke, Frivillighet Norge

10:30 - 10:50

Hva kan skje når frivillighetspolitikken ikke legges i en skuff?  - Erfaringer fra Flekkefjord, årets frivillighetskommune 2019

Marianne Hafte, daglig leder Flekkefjord Frivilligsentral, og Inger Marethe Egeland, kommunalsjef for helse og velferd i Flekkefjord

10:50 - 11:00

Pause

11:00 - 12:00

Hvordan kan kommunene tilrettelegge for frivilligheten? Hva trenger frivillige lag og foreninger? - innspillsprosess med konferansedeltakerne i grupper

12:00 - 12:45

Lunsj

Økt deltakelse og inkludering

12:45 - 13:00

Om å høre til og være med

13:00 - 13:45

Få flere med! - Økt deltakelse, barrierer og verktøy

Vanja Konradsen, Frivillighet Norge

13:45 - 14:00

Lokale fritidserklæringer - Hva skaper en inkluderende fritid? 

Ingibjörg Jónasdóttir, ALLEMED

14:00 - 14:15

Hvordan få flere med? - Innspillsprosess med konferansedeltakerne

14:15 - 14:45

Sammen får vi det til! - sofasamtale med lokale aktører

14:45 - 14:55

Avslutning

14:55 - 15:00

Takk for i dag

Publisert: 15. september 2023 14:38
Oppdatert: 25. september 2023 10:58